آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

زیگلــرکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FZ1

2012-Z-GCA کاتالوگ محصولات زیگلــر 2012

24.5 MB


کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

101

2012-Z-101A تجهیـزات انـدازه گیری آنـالـوگ تابلویی

13 MB

102

2012-Z-102A تجهیـزات انـدازه گیری دیجیتـال تابلویی

2.6 MB

103

2012-Z-103A مولتی فانکشـن میتــر، انـرژی میتــر، پاورآنالایزر

815 KB

104

2012-Z-104A تـرانســـدیوســـرها

3.7 MB

105

2012-Z-105A تجـهیزات تسـت و انـدازه گیــری

2.9 MB

106

2012-Z-106A ترانس جـریان و شــنت

3.4 MB

108

2012-Z-108A رلــه

680 KB

SCA

2012-Z-SCA کاتالوگ مختصر محصولات زیگلر 2013

2.29 MB