آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رلـه ارت فالت و نشت جریان Contrel

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت Contrel، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله ارت فالت و نشت جریان فعالیت دارد.

نوع نصب: ریلی

تغذیه:     24-48 Vac/dc

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

نوع نصب: ریلی

تغذیه:  

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.3 or 0.5A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 or 0.5 sec

 

نوع نصب: ریلی

تغذیه:  

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.03 & 0.1 & 0.3 & 0.5 & 1 A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 & 0.2 & 0.5 & 1 & 5 sec

 

نوع نصب: تابلویی 48×48

تغذیه:     24-48 Vac/dc

110 Vac/dc -230 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

نوع نصب: تابلویی 96×96

تغذیه:  

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25 A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

 

نوع نصب: تابلویی 72×72

تغذیه:  

110 Vac/dc -230 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25 A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

نوع نصب: تابلویی 96×96

تغذیه:  

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25 A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

نوع نصب: تابلویی 96×96

تغذیه:  

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25 A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

نوع نصب: ریلی

تغذیه:  

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25 A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec

نوع نصب: ریلی

تغذیه:     24-48 Vac/dc

110 Vac/dc -230-400 Vac

دقت اندازه گیری:

0.025 – 25A

زمان عملکرد کنتاکت:

0.02 - 5 sec