آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

کوربالانس Contrel

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت Contrel، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع کوربالانس فعالیت دارد.

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  28 mm

وزن: 0.2 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

25 mA

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  35 mm

وزن: 0.22 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

25 mA

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  60 mm

وزن: 0.28 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

25 mA

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  80 mm

وزن: 0.45 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

100 mA

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  110 mm

وزن: 0.52 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

250 mA

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  160 mm

وزن: 1.35 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

250 mA

کوربالانس: پیوسته

قطر داخلی:  210 mm

وزن: 1.45 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

250 mA

کوربالانس: دو تیکه ای

قطر داخلی:  110 mm

وزن: 0.60 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

250 mA

کوربالانس: دو تیکه ای

قطر داخلی:  210 mm

وزن: 1.85 Kg

حداقل جریان اندازه گیری:

500 mA