آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر قابل بـرنامه ریـزی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler) و شرکت انریس (Enerdis)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و  ترانسمیتر های قابل برنامه ریزی فعالیت دارد.

بدون خروجی آنالوگ

بدون خروجی دیجیتال

جریان و ولتاژ ورودی:

1 – 6 A & 57 – 400 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

1 – 20 mA & 1 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

2 تا خروجی آنالوگ

بدون خروجی دیجیتال

جریان و ولتاژ ورودی:

1 – 6 A & 57 – 400 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

1 – 20 mA & 1 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc
 

2 تا خروجی آنالوگ

4 تا خروجی دیجیتال

جریان و ولتاژ ورودی:

1 – 6 A & 57 – 400 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

1 – 20 mA & 1 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

3 تا خروجی آنالوگ

بدون خروجی دیجیتال

جریان و ولتاژ ورودی:

1 – 6 A & 57 – 400 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

1 – 20 mA & 1 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

4 تا خروجی آنالوگ

بدون خروجی دیجیتال

جریان و ولتاژ ورودی:

1 – 6 A & 57 – 400 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

1 – 20 mA & 1 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

4 تا خروجی آنالوگ

2 تا خروجی دیجیتال

جریان و ولتاژ ورودی:

1 – 6 A & 57 – 400 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

1 – 20 mA & 1 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

کلاس دقت: 0.2
منبع تغذیه:
80-264 VAC/VDC

خروجی آنالوگ: 4
سیگنال خروجی:
-20/+20 mA

کد سفارش:
P01330848
کلاس دقت: 0.2
منبع تغذیه:
80-264 VAC/VDC

خروجی آنالوگ: 2
سیگنال خروجی:
-20/+20 mA

کد سفارش:
P01330840