آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر مخصوص باتـری های خورشـیدی

 • U Max DC: 600
 • SPD to EN 61643-11:
 • Type 1+2
 • Impluse discharge current (10/350): 12.5
 • Nominal discharge current (8/20): 30

 • Maximum discharge current:50
 • Item No: 5093623
 • U Max DC: 600
 • SPD to EN 61643-11:
 • Type 1+2
 • Impluse discharge current (10/350): 12.5
 • Nominal discharge current (8/20): 30

 • Maximum discharge current:50
 • Item No: 5093628
 • U Max DC: 900
 • SPD to EN 61643-11:
 • Type 1+2
 • Impluse discharge current (10/350): 7
 • Nominal discharge current (8/20): 30

 • Maximum discharge current:50
 • Item No: 5097447
 • U Max DC: 600
 • SPD to EN 61643-11:
 • Type 1+2
 • Impluse discharge current (10/350): 12.5
 • Nominal discharge current (8/20): 30

 • Maximum discharge current:50
 • Item No: 5097457
 • U Max DC: 600
 • SPD to EN 61643-11: Type 2
 • Nominal discharge current (8/20): 20
 • Maximum discharge current: 40
 • Voltage protection level: <2.6
 • Respone time: <25
 • Temperature range: -40...+80
 • Item No: 5094605
 • U Max DC: 600
 • SPD to EN 61643-11: Type 2
 • Nominal discharge current (8/20): 20
 • Maximum discharge current: 40
 • Voltage protection level: <2.6
 • Respone time: <25
 • Temperature range: -40...+80
 • Item No: 5094613
 • U Max DC: 1000
 • SPD to EN 61643-11: Type 2
 • Nominal discharge current (8/20): 20
 • Maximum discharge current: 40
 • Voltage protection level: <4.0
 • Respone time: <25
 • Temperature range: -40...+80
 • Item No: 5094608
 • U Max DC: 1000
 • SPD to EN 61643-11: Type 2
 • Nominal discharge current (8/20): 20
 • Maximum discharge current: 40
 • Voltage protection level: <4.0
 • Respone time: <25
 • Temperature range: -40...+80
 • Item No: 5094617