آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های سه فاز - CPEFS 23

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت (فشار متوسط) مانند خازن های سه فاز - CPEFS 23 فعالیت دارد.
ظرفیت:
3x7.3µ
توان:
25.0kVar
ولتاژ:
3300V

ظرفیت:
3x14.6µ
توان:
50.0kVar
ولتاژ:
3300V

ظرفیت:
3x29.2µ
توان:
100,0kVar
ولتاژ:
3300V

ظرفیت:
3x43.8µ
توان:
150.0kVar
ولتاژ:
3300V

ظرفیت:
3x2.0µ
توان:
25.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x4.0µ
توان:
50.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x8.0µ
توان:
100,0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x12.0µ
توان:
150.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x16.0µ
توان:
200.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x20.0µ
توان:
250.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x24.1µ
توان:
300.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x28.1µ
توان:
350.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x32.1µ
توان:
400.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x36µ
توان:
450.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x40.1µ
توان:
500.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x44.1µ
توان:
550.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x48.1µ
توان:
600.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x52.1µ
توان:
650kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x56.1µ
توان:
700.0kVar
ولتاژ:
6300V

ظرفیت:
3x1.8µ
توان:
25.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x3.7µ
توان:
50.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x3.7µ
توان:
100.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x11.0µ
توان:
150.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x14.6µ
توان:
200.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x18.3µ
توان:
250.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x21.9µ
توان:
300.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x25.6µ
توان:
350.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x229.2µ
توان:
400.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x32.9µ
توان:
450kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x36.5µ
توان:
500.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x40.2µ
توان:
550.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x43.8µ
توان:
600.0kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x47.5µ
توان:
650kVar
ولتاژ:
6600V

ظرفیت:
3x3.1µ
توان:
50.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x36.1µ
توان:
100.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x9.2µ
توان:
150.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x12.3µ
توان:
200.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x15.4µ
توان:
250kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x18.4µ
توان:
300.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x21.5µ
توان:
350kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x24.6µ
توان:
400.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x27.6µ
توان:
450.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x30.7µ
توان:
500.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x33.8µ
توان:
550kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x36.8µ
توان:
600.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x39.9µ
توان:
650.0kVar
ولتاژ:
7200V

ظرفیت:
3x5.9µ
توان:
100.0kVar
ولتاژ:
7350V

ظرفیت:
3x8.8µ
توان:
150.0kVar
ولتاژ:
7350V

ظرفیت:
3x11.8µ
توان:
200.0kVar
ولتاژ:
7350V

ظرفیت:
3x11.5µ
توان:
400.0kVar
ولتاژ:
10050V

ظرفیت:
3x13.0µ
توان:
450.0kVar
ولتاژ:
10050V