آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ 240 درجــه

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع میترهای آنالوگ AC جریان متناوب و میترهای آنالوگ DC جریان مستقیم فعالیت دارد. 
میترهای آنالوگ، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان مستقیم (DC). اطلاعات بیشتر...
میتر های آنالوگ، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان متناوب (AC). اطلاعات بیشتر...