آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ 90 درجــه

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع میترهای آنالوگ AC (میتر های آنالوگ جریان متناوب) و میترهای آنالوگ DC (میتر های آنالوگ جریان مستقیم) فعالیت دارد. 
این نوع میتر ها جهت اندازه گیری پارامتر های الکتریکی در جریان مستقیم نظیر آمپر متر و ولت متر DC استفاده می گردد. اطلاعات بیشتر...
این نوع میتر ها جهت اندازه گیری پارامتر های الکتریکی در جریان متناوب نظیر آمپرمتر، ولت متر، فرکانس متر، کسینوس فی متر ، وات متر و وار متر AC ارائه می گردد. اطلاعات بیشتر...