آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس ترکیبی B+C نوع I+II) فعالیت دارد.
ارستر (برقگـیر) ترکیبـی
حفاظت از تک فاز5094418
ارستر (برقگـیر) ترکیبـی
حفاظت از تک فاز
با سیگنالینگ از راه دور5094420


ارسـتر (برقگیر) ترکیبـی
حفاظت از یک فاز + نول
با سیگنالینگ از راه دور

TN and TT Network

5094444
ارسـتر (برقگـیر) ترکیبـی
حفاظت از سـه فاز + نول
با سیگنالینگ از راه دور

TN and TT Network

5094510
برقگـیر و صـاعقه گیر
حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ
سـه فاز


TN-C Network

5093627
برقگیر و صاعقه گیر
حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ
سـه فاز + نول

TN and TT Network

5093654
برقگیر و صاعقه گیر
حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ
سـه فاز + نول با سیگنالینگ از راه دور

TN and TT Network

5093662
ارسـتر (برقگیر) ترکیبی
مجموعه حفاظتی
MCD + V20
حفاظت از سـه فاز
با سیگنالینگ از راه دور

TN-C Network

5089756
ارسـتر (برقگـیر) ترکیبـی
مجموعه حفاظتی
MCD + V20
حفاظت از سـه فاز + نول با سیگنالینگ از راه دور

TN and TT Network

5089763