آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریان متناوب AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسرها شامل ترانسدیوسر و ترانسمیتر های جریان و ولتاژ (جریان متناوب) AC فعالیت دارد.

جریان و ولتاژ ورودی:

1A & 5A

100/√3,110/√3 V

100,110,250,400 V

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

جریان ورودی:

3×1A or 3×5A

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

85 – 230 Vac/dc

جریان ورودی:

1A or 5A

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

40 – 300 Vac/dc

ولتاژ ورودی:

100 V

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

40 – 300 Vac/dc

جریان ورودی:

1A – 5A

Ct (1-10000A)/1A

Ct (1-10000A)/5A

جریان خروجی:  

0 – 20 mA or 4 – 20 mA

تغذیه:

60 – 300 Vac/dc

ولتاژ ورودی:

100/√3 V – 110/√3 V

110 V- 220 V to 500 V

Pt: (100/√3 to 400 kV)

جریان خروجی:  

0 – 20 mA or 4 – 20 mA

تغذیه:

60 – 300 Vac/dc

جریان ورودی:

30, 45, 60, 75, or 100A

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

Loop 24Vdc (16-36V)