آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر کلاس C نوع II

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس C نوع II) فعالیت دارد.
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
یک قـطـب - حفاظت از فـاز5094618
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
یک قـطـب - حفاظت از فاز
با سـیگنالینگ از راه دور


5094727
سـرج ارسـتر (برقگیر) ب 
حفاظت از یک فاز + نول
با سـیگنالینگ از راه دور


5094760


سـرج ارسـتر (برقگیر) ب 
حفاظت از سـه فاز + نول
با سـیگنالینگ از راه دور
 


5094765
سـرج ارسـتر
یک قطـب - حفاظت از نول5095606