آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر های AC-میتر های دیجیتال جریان متناوب

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری همچون میتر تابلویی دیجیتال که شامل ولتمتر دیجیتال، آمپرمتر دیجیتال، واتمتر دیجیتال، وارمتر دیجیتال و کسینوس فی دیجیتال می باشد، فعالیت دارد. 
شامل آمپرمتر های دیجیتال و ولتمتر های دیجیتال می باشد.
اطلاعات بیشتر...
جهت نمایش دیجیتال فرکانس شبکه استفاده می شود.اطلاعات بیشتر...
شامل واتمتر دیجیتال AC و وارمتر دیجیتال می باشد.اطلاعات بیشتر...
شامل سنجش کسینوس فی و نمایش آن بصورت دیجیتال می باشد.اطلاعات بیشتر...