آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریان مستقیم DC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسرها شامل ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریان و ولتاژ (جریان مستقیم) DC فعالیت دارد.

جریان و ولتاژ ورودی:

± 12 mA or -50 to +100 mA

± 300 mV or ± 40 V

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 20 mA or 4 20 mA

0 10 V or 2 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

جریان و ولتاژ ورودی:

به کاتالوگ مراجعه شود.

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 20 mA

4 20 mA or ± 20 mA

0 10 V or 2 10 V or ± 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

جریان ورودی:

0 – 20 mA

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 – 20 mA or 4 – 20 mA

0 – 10 V

تغذیه:

Self Power

ولتاژ ورودی:

0 – 10 V

جریان خروجی:  

0 – 20 mA or 4 – 20 mA

تغذیه:

24 – 60 Vac/dc

85 – 230 Vac/dc