آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

فیش موزی / نری

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت Schutzinger و نماینده شرکت Hirschmann، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند فیش موزی/نری  فعالیت دارد.

فیش موزی (نری) 2 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: لحیمی

فیش موزی (نری) 2 میلیمتر

قابل پارالل از پشت

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: لحیمی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل از پهلو

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

TPE (Evoprene)

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل از پشت

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PE (Hostalen)

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل از پشت/پهلو

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PE (Hostalen)

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل - محافظ دار

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل از پهلو

موجود در 3 رنگ

جهت حداکثر جریان 30 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:PVC - P

نوع اتصال: لحیمی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل از پشت

موجود در 4 رنگ

جهت حداکثر جریان 24 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:PA

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

قابل پارالل از پشت

روکش دار فنری

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 30 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PP

نوع اتصال: پیچی

فیش موزی (نری) 4 میلیمتر

ته پیچ دار شیار دار

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: بدون روکش

نوع اتصال: لحیمی