آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ پشت گــرد

در مدل های DC آمپر متر و ولت متر و در مدل های AC آمپر متر، ولت متر و فرکانس متر در دو سایز 2.5 اینچ و 3.5 اینچ ارائه می گردد.
در مدل های DC آمپر متر و ولت متر و در مدل های AC آمپر متر، ولت متر و فرکانس متر در سه سایز 2.5 اینچ، 3.5 اینچ و 4.5 اینچ ارائه می گردد.
در مدل های DC آمپر متر و ولت متر و در مدل های AC آمپر متر، ولت متر و فرکانس متر در دو سایز مختلف ارائه می گردد.