آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر کلاس ترکیبی C+D نوع II+III

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس ترکیبی C+D نوع II+III) فعالیت دارد.
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
یک قـطـب - حفاظت از فاز5093414
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
حفاظت یک فاز + نول5093418
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
حفاظت سـه فاز + نول5094920
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
حفاظت سـه فاز + نول
با سیگنالینگ از راه دور


5094931
سـرج ارسـتر (برقگیـر) ب
حفاظت سـه فاز + نول
متراکم شده برای 220 ولت


5093380