آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

برقگیر V10-C 1-280 OBO
V10-C/1-280

سـرج ارسـتر (برقگیـر)، یک قـطـب - حفاظت از فـاز

V 10-C

دستگاه حفاظت در برابر صاعقه (رعد و برق) و نوسان شدید (سرج)کلاس C+D نـوع II+III مطابق با استاندارد VDE 0675 بخش 6-11 (DIN EN 61643-11) و حفاظت از اضافه ولتاژ مطابق با استاندارد DIN VDE 0100 بخش 443 . ب

5093414

واحد کامل متشکل از قسمت فوقانی و پایه، قسمت از پیش نصب شده و آماده برای اتصال

مناسب برای هر سیستم شبکه TN

اتصال به برق arrestor با دستگاه جداکننده (تفکیک کننده) متحرک

با نمایش بصری عملکرد - عملکرد قابل رویت

قابلیت هدایت جریان بالا و طول عمر زیاد

اتصالات مشخص شده

ظرفیت حفاظت تا 20 kA (8/20) در هر پین

کاربردها: ســاختمان های مـسکونی، خـانه های تک واحـدی

کـلاس

تیـپ

تـک

فــاز

ســه

فــاز

نــول

کنتـاکـت

خـــروجـی

مـاکـزیـمم ولتـــاژ اتصــــال

(UC)

جـــریان نـامـــی

(In)

مـاکـزیـمم جــریــان اتصــــال

(Imax)

جــریــان مــوج صــاعقه

(Iimp)

II+III  /  C+D

280 V

10 kA

20 kA

-

مــدل

مـاکـزیمم ولتـاژ اتصــال

V

نســخه (نگـارش)

بسـته

واحـــد

وزن

kg/100 pc.

کـــــد

کـالا

دانلــود

بـرگــه راهنــما

(PDF)

V 10-C/1-280

280

یـک قـطـب

1

9.860

5093414


اتصـال (نصب) - دیـاگرام مداری

ابـعــاد و انـدازه

عـکـس محصـول