آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

SSETکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FMS1

2012-SS-GCA کاتالوگ محصولات SSET ســال 2012

2.2 MB


کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

1101

2012-SS-1101A هــال افـکـت

997 KB1102

2012-SS-1102A ترانسـدیوسـر با خروجی دیجیتـال RS-485

430 KB1103

2012-SS-1103A ترانسـدیوسـر با نمـایشـگر LED

145 KB1104

2012-SS-1104A ترانسـدیوسـر با خروجی آنـالـوگ

500 KB