آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

لوملکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FLU1

2013-Lu-GCA کاتالوگ محصولات لومل 2013

25.8 MB


کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

1301

2013-Lu-1301A کاتالوگ محصولات لـومـل (مختصر) 28 صفحه  

37.8 MB

1302

2013-Lu-1302A محصولات جـدیـد 2013 لـومـل

2.21 MB