آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

NGTکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FN1

2012-N-GCA کاتالوگ محصولات Nippon GT Co (NGT) ســال 2012

1.9 MB
کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

401

2012-N-401A مشخصــات تـرمـوســتات ها

1.2 MB402

2012-N-402A راهنمای کـاربـر – شمــاره قطعــات

2.9 MB