آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

کنتـرلکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FC1

2011-C-GCA کاتالوگ محصولات Contrel ســال 2011

8.4 MB
کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

501/09

2009-C-501A رلــه های نشـتی جـریان (ارت لیکیج)

2.7 MB502/10

2010-C-502A سـیسـتم های مونیتورینـگ عایقـی

2.64 MB