آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ایسـکـراکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FI1

2012-I-GCA کاتالوگ محصولات Iskera ســال 2012

34.7 MB
کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

601/10

2010-I-601A سیـسـتم های قـدرت ولتـاژ پاییـن

7.36 MB601/12

2012-I-601A لیسـت محصـولات 2012

7.4 MB602/12

2012-I-601A سـیستـم ســیگنال داده ها - دیتـا

20 MB603/12

2012-I-601A شــبکه مخـابراتـی

7.95 MB