آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

تـویـوکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FT1

2012-T-GCA کاتالوگ محصولات TOYO ســال 2012

0 MB


کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

801

2012-T-801E معــرفی و مشــخصات اســتابلایزهای تـک فــاز

0 MB802

2012-T-802E معــرفی و مشــخصات اســتابلایزهای ســه فــاز

0 MB