آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

OBO Bettermannکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

FO1

2012--OBO--GCA کاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2012

107.1 MB
کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــایز فــایل

فرمت فایل

دانلــود

201

2012-OBO-201A سیسـتم هـای اتصــال و چفـت و بسـت (VBS)

20.1 MB


202

2012-OBO-202A سیسـتم هـای انتقــال (ناپایــدار،گــذرا) و حفـاظـت از صــاعقـه (TBS)

17.2 MB203

2012-OBO-203A پشتیبانی از سیسـتم هـای کابلی (KTS)

16.7 MB204

2012-OBO-204A سیسـتم هـای حفـاظـت در بـرابـر آتـش (BSS)

9.8 MB205

2012-OBO-205A سیسـتم هـای مسـیریـابـی و مسـیردهـی کـابـل (LFS)

18.3 MB206

2012-OBO-206A تجهیزات سیستم های نصب و راه اندازی (EGS)

10.9 MB207

2012-OBO-207A سیسـتم هـای زیـر زمـینی (UFS)

22.1 MB208

2012-OBO-208B اطــلاعــات کاربــردی

940 KB