آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های کموتاسیون

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
50A
ابعاد:
ø85x90/153mm
ولتاژ DC:
1000V
ظرفیت:
15.0µ

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
80A
ابعاد:
ø85x90/153mm
ولتاژ DC:
1000V
ظرفیت:
22.0µ

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
80A
ابعاد:
ø85x90/153mm
ولتاژ DC:
1000V
ظرفیت:
30.0µ

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
60A
ابعاد:
ø85x90/153mm
ولتاژ DC:
1000V
ظرفیت:
45µ

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
75A
ابعاد:
ø85x90/153mm
ولتاژ DC:
1000V
ظرفیت:
60.0µ

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
80.0A
ابعاد:
ø110x235/298mm
ولتاژ DC:
1700V
ظرفیت:
22.0µ

نوع استوانه ای

جریان ماکسیمم:
80.0A
ابعاد:
ø110x235/298mm
ولتاژ DC:
2100V
ظرفیت:
20.0µ

نوع کتابی

جریان ماکسیمم:
-
ابعاد:
-
ولتاژ DC:
1000V
ظرفیت:
90µ