آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر یا بریر ضد انفجار (BARRIER)

 • Maximum Continuous operating voltage Vc/AC: 7 V
 • Maximum Continuous operating voltage Vc/AC: 10 V
 • Lightning protection Zone LPZ: 1→3
 • Number of poles: 4
 • Item No: 5098412
 • Max Continuous operating voltage Vc/AC: 20 V
 • Max Continuous operating voltage Vc/AC: 28 V
 • Lightning protection Zone LPZ: 1→3
 • Number of poles: 4
 • Item No: 5098432
 • Maximum Continuous operating voltage Vc/AC: 41V
 • Maximum Continuous operating voltage Vc/AC: 58V
 • Lightning protection Zone LPZ: 1→3
 • Number of poles: 4
 • Item No: 5098452